Voorwaarden

Algemene Contractvoorwaarden

 1. Contractant 2 verklaart zich te schikken naar de instructies van contractant 1 inzoverre dat deze geen afbreuk doen aan hun artistieke prestaties. In ieder geval verklaart contractant 2 zijn optreden te verzorgen volgens de goede zeden en gewoonten.
 2. Contractant 1 verklaart voldoende bekend te zijn met de prestaties van contractant 2.
 3. Contractant 2 verplicht zich tijdig aanwezig te zijn en tenminste 30 minuten voor aanvang van zijn optreden op de plaats van het optreden met al het materiaal wat daarvoor van zijn kant nodig is.
 4. Ieder overuur zal betaald worden aan één vijfde van de globale prijs, tenzij onderaan anders vermeld. Elk begonnen uur wordt volledig betaald.
 5. Contractant 1 verplicht zich iedere schade aangericht door het publiek aan het materiaal van contractant 2 volledig te vergoeden en wel binnen de 8 dagen nadat deze schade is toegebracht.
 6. Contractant 1 verklaart zich uitdrukkelijk dat contractant 2 zich het recht mag voorbehouden ingeval van TV optreden of een tournee buiten de Benelux landen het contract te verbreken of de datum van uitvoering te verplaatsen in onderling overleg met contractant 1. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 7. Indien de vertoning, voor welke reden ook, onderbroken wordt, zelfs in geval van overmacht, behalve door schuld van contractant 2, zal de overeengekomen prijs niettemin volledig betaald worden.
 8. Contractant 1 verklaart in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen enz… van overheidswege en kan bij het ontbreken hiervan zich niet beroepen op overmacht.
 9. Zonder toestemming van de artiesten is het niet toegestaan geluid- en/of beeldopnames van het optreden te maken. Contractant 1 verplicht zich om eenieder die geluids- en/of beeldopnamen maakt onmiddellijk uit de zaal te verwijderen.
 10. Contractant 1 geeft hierbij aan de artiest de toestemming tot de verkoop van de geluidsdragers, foto’s, stickers, T-shirts en dergelijke in de locatie waar het optreden plaatsvindt. De plaats van de verkoopstand zal in onderling overleg worden vastgesteld.
 11. Contractant 2 verplicht zich ertoe om in geval van ziekte of ongeval dit terstond of tijdig aan contractant 1 en Philippe Draps bvba mede te delen, gevolgd door een doktersattest.
 12. De afmetingen van het podium moeten minimaal 6 x 5 meter bedragen voor een bandoptreden en 10 x 5 meter voor een live optreden.
 13. Er dient een nette, degelijk verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedkamer aan de achterzijde van het podium aanwezig te zijn.
 14. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een elektriciteitsaansluiting voorzien van een goede aarding in de directe omgeving van het podium volgens onderstaande specificaties: A-set: 380 Volt 3 fazen van 32 Amp. en CEE-norm aansluiting. B-set: 380 Volt 3 fazen van 63 Amp. en CEE-norm aansluiting
 15. Tijdens de optredens van de artiest zullen de lichten in de zaal gedoofd worden indien de artiest dit wenst.
 16. Contractant 1 verbindt zich ertoe minstens 1 consumptie per uur en per artiest aan te bieden. Dit geldt voor de artiest en de personen die hem helpen of  begeleiden.
 17. Het honorarium zal betaald worden ten laatste 30 minuten voor de aanvang van de vertoning in gangbare Belgische munt, op een discrete plaats.
 18. Beide partijen verklaren dat indien de honoraria betaald worden via Philippe Draps bvba, dat Philippe Draps bvba dan deze gelden slechts ontvangt en doorbetaald in de plaats van de artiest en in zijn naam en met zijn volmacht en dat deze betalingswijze contractant 1 niet ontslaat van zijn verplichtingen inzake bedrijfsvoorheffing, auteursrechten, enz. …
 19. Indien dit contract een showprogramma betreft met verscheidene artiesten met als gage vermeld, de totale gages van de artiesten, samen met de provisies van Philippe Draps bvba, dan heeft bij contractbreuk van één der artiesten of wanneer één der artiesten uit het programma wegvalt, contractant 1 het recht, de netto gage van bedoelde artiest van de totale som in mindering te brengen. Philippe Draps bvba zal in dat geval het rechtstreeks contract met de betreffende artiest voorleggen.
 20. Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder in gebrekenstelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met interesten à rato van 1.5% per maand.
 21. In overeenstemming met de wet op het sociaal statuut voor artistieke prestaties wordt de vergoeding geregeld via een door de artiest aan te stellen interim bureau of SBK.  Als dit niet het geval is, houdt dit de facto in dat de artiest verklaart de hier bedoelde prestatie te leveren als zelfstandige, of onder een vennootschap, VZW of Feitelijke Vereniging, die dan in de plaats treedt van al de betrokkenen artiesten samen.  Indien de artiest factureert aan Philippe Draps bvba, geeft de artiest aan Philippe Draps bvba volmacht om deze prestatie (indivueel of groep) namens hem/haar door te factureren aan de organisator.  Er is geen loonverband of andere vorm van ondergeschiktheid tussen Philippe Draps bvba en de artiest. Philippe Draps bvba is geen opdrachtgever van deze prestatie maar fungeert als administrator en als bemiddelaar tussen de artiest (contractant 2) en de organisator (contractant 1). <br>Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door één der partijen een schadevergoeding, gelijk aan tenminste 1 maal het op keerzijde vermelde honorarium moeten betaald worden door de nalatige partij aan de andere.
 22. De schadevergoeding zal verschuldigd zijn wegens het feit van contractbreuk en kan terstond worden opgevorderd. Alle kosten die hieruit voortspruiten komen ten laste van de contractverbrekende partij. Tevens is de contractverbrekende partij gehouden alle schade te vergoeden die voor ander contractant zal ontstaan, in de meest uitgebreide zin.
 23. Beide contractanten verbinden zich ertoe nieuwe overeenkomsten tussen hen beiden af te sluiten via Philippe Draps bvba.  Bij niet naleving zal contractant een schadevergoeding gelijk aan tien maal het gederfde commissieloon aan Philippe Draps bvba dienen te betalen.
 24. Beide contractanten verklaren meerderjarig te zijn of bij minderjarigheid deze overeenkomst te hebben laten medeondertekenen door ouder of voogd.
 25. Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat bij eventuele betwistingen enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd zullen zijn.
 26. Deze overeenkomst dient binnen de 8 dagen na ondertekening te worden teruggezonden naar Philippe Draps bvba. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, kan Philippe Draps bvba de overeenkomst annuleren.

Algemene factuurvoorwaarden

 1. Onze facturen zijn betaalbaar, netto contant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst.
 2. Ieder op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een verwijlintrest van 15% opleveren, en zal worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding  gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, doch steeds met een minimum van € 750.
 3. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.